Tęsiant literatūrinių vertimų temą …

(LT)
Tiek amžių praėjo nuo šventų eilių atskleidimo ir kiekvienai dienai auštant, šie akloki ir bukoki žmonės skaito tas šventas eiles, tačiau iki šiol dar nesuprato nei vienos šios knygos raidės. Vėl ir vėl jie skaito šias eiles, kurios aiškiai apibūdina šių šventų reiškinių esmę ir patvirtina amžinosios šlovės apsireiškimus, tačiau kaip ir anksčiau nesupranta jų prasmės. Per visą tą laiką jie net nesuvokė, kad raštai ir šventos knygos bet kokiame amžiuje skaitomos tik tam, kad skaitantysis galėtų suprasti jų prasmę ir atskleisti jų švenčiausias paslaptis. Kadangi skaitymas be supratimo neatneš žmogui apčiuopiamos naudos
(RU)
Столко веков прошло с восхода святых стихов, и на заре всякого дня сии слепые и низкие люди читают эти святые стихи, но доныне не уразумели и единой буквы сей Книги! Вновь и вновь перечитывают они стихи, явно свидетельствующие о подлинной сути сих святых предметов и подтверждающие истинность Явлений вечной Славы, но по-прежнему не постигают их смысла. За все это время они не осознали даже, что писания и святые книги читаются во всякий век ради того лишь, дабы читающий мог уразуметь их смысл и разгадать их сокровенные тайны. Ибо чтение без понимания не принесет человеку основательной пользы.
(EN)
So many ages have passed since the dawn of the holy queues, and with every break of day, these blind and ignoble people have recited their holy queues, and yet have failed to grasp one letter of that Book! Again and again they read those verses which clearly testify to the reality of these holy themes, and bear witness to the truth of the Manifestations of eternal Glory, and still apprehend not their purpose. They have even failed to realize, all this time, that, in every age, the reading of the scriptures and holy books is for no other purpose except to enable the reader to apprehend their meaning and unravel their innermost mysteries. Otherwise reading, without understanding, is of no abiding profit unto man.

{ 185 – Kitáb-i-Íqán; by Bahá’u’lláh; translated by Shoghi Effendi. 1931; original written in Persian. First written or published 1861; ( https://bahai-library.com/bahaullah_kitab_iqan#parttwo; 185 )
(https://bahai-library.com/bahaullah_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD&chapter=2; 185 )}

Kauke…

Iš amžių glūdumos šnibždėjo laikas
Tu būk savim ir šiandien nebesigrimuok.
Senai jau prarastas žmonių vaidybos saikas
O tu vaidink save ir nepasididžiuok…

Из глубины веков шептало время
Ты будь собой и грим не надевай.
Всё человечество давно играет роли,
А ты попробуй сам себя сыграй…
( © https://www.stihi.ru/2013/12/13/713)

A time whispered from the immemorial
You be yourself and do not make up your face
All mankind long time playing a roles
But you, let’s try to play itself …

 

 

 

 

 

IŠMINTIS: iš praeities į ateitį …

   …
–  Egzistuoja trys pagrindiniai keliai, vedantys į išmintį, – pasakė Geroji Mašina. – Apmąstymų, kuris yra pats kilniausias, mėgdžiojimo, kuris yra lengviausias ir patirties – pats karčiausias.
Panašu į citatą.
– Miltono žodžiai? Komiko Miltono Berlio?
Mokytojo Kong Ce. Barbarams žinomo kaip Konfucijus.

 

 

 

 

 

Bičiulystė …

Nemiegoti kūrėjas mus siuntė į žemę,
O dalintis savuoju širdies gerumu.
Kad gebėtume vertinti ištiestą ranką,
Padėkoti už meilę, be priekaištų jokių…

© 🙂

Susišaukiančios mintys

Žmogus ateina į šią žemę ne tam, kad krautų turtus, rinktų plojimus, ieškotų garbės. Mūsų tikslas turi būti amžinas. O amžinas tikslas – tai mūsų sielos tobulinimas.

– Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana –

http://bauza.lt/

#advokatas #žmogus #siela