Sveikinimai visiems iš kurių kažkas mokosi…

Kiekvienam savi darbai…

Man patikęs eilėraštis…

Bespalvis

Sutvėrė Dievulis pasaulį tada…
Tik mosto reikėjo – ir rados staiga.

Toks pilkas, planetoj taip tuščia, nyku-
Vanduo ir kalnynai bespalviai – klaiku…

Nei gyvio dėkingo, nei augalo doro…
Akims malonumo galingas panoro.

Ir vėl sumosavo: – Lai būna Gamta.
Ji – mano tarnaitė, šiai žemei skirta.

Pridarė Dievulis teptukų, dažų,
Jai liepė darbuotis, kad būtų gražu.

Nuėjo Gamta per žemynus – plačiai,
Per vandenis driekė dažus išdidžiai…

O orui skaidriajam neliko nei kiek,
Nors meldė galingo, negavo vis tiek…

Paliko orelis be jokios spalvos –
Bespalvis, bekvapis, gaivus nuolatos.

Kur slenka, vis glaudžias ir prašo visų –
Saulėtekio saulės gelsvų spindulių,

Žydros – vandenėlio, žolynų – žalios,
Tamsiosios naktelės – juodosios spalvos…

Bet nieks nenudažė. Ir liko jisai
Nematomas akiai, bespalvis visai…

(Elena Nikonovienė, Prisilietimai, poezija, Vilnius 2014, ISBN 978-609-8031-31-7 )

Dar bandymas …

 ————-En——————————–
I ask a pencil, write the poetry…
But that fool showed me the tongue.
And it was blue… – I hope, you listen carefully,
I need a hand,- he say in silent longue…
————-Ru——————————–
Велел перу я, написать стихи,
А тот шалун мне высунул язык.
И был он синий… -А ты не спeши,
Нужна рука, – сказал он и поник…

 

————-Lt——————————–
Liepiau plunksnakočiui eiles rašyt,
O tas kvailys liežuvį man parodė.
Ir buvo jis mėlynas … – Paklausyk,
Aš negaliu be rankos, – tarė žodį…

( LT ištrauka – Elena Nikonovienė, Prisilietimai, poezija, Vilnius 2014, ISBN 978-609-8031-31-7 )

Tęsiant literatūrinių vertimų temą …

(LT)
Tiek amžių praėjo nuo šventų eilių atskleidimo ir kiekvienai dienai auštant, šie akloki ir bukoki žmonės skaito tas šventas eiles, tačiau iki šiol dar nesuprato nei vienos šios knygos raidės. Vėl ir vėl jie skaito šias eiles, kurios aiškiai apibūdina šių šventų reiškinių esmę ir patvirtina amžinosios šlovės apsireiškimus, tačiau kaip ir anksčiau nesupranta jų prasmės. Per visą tą laiką jie net nesuvokė, kad raštai ir šventos knygos bet kokiame amžiuje skaitomos tik tam, kad skaitantysis galėtų suprasti jų prasmę ir atskleisti jų švenčiausias paslaptis. Kadangi skaitymas be supratimo neatneš žmogui apčiuopiamos naudos
(RU)
Столко веков прошло с восхода святых стихов, и на заре всякого дня сии слепые и низкие люди читают эти святые стихи, но доныне не уразумели и единой буквы сей Книги! Вновь и вновь перечитывают они стихи, явно свидетельствующие о подлинной сути сих святых предметов и подтверждающие истинность Явлений вечной Славы, но по-прежнему не постигают их смысла. За все это время они не осознали даже, что писания и святые книги читаются во всякий век ради того лишь, дабы читающий мог уразуметь их смысл и разгадать их сокровенные тайны. Ибо чтение без понимания не принесет человеку основательной пользы.
(EN)
So many ages have passed since the dawn of the holy queues, and with every break of day, these blind and ignoble people have recited their holy queues, and yet have failed to grasp one letter of that Book! Again and again they read those verses which clearly testify to the reality of these holy themes, and bear witness to the truth of the Manifestations of eternal Glory, and still apprehend not their purpose. They have even failed to realize, all this time, that, in every age, the reading of the scriptures and holy books is for no other purpose except to enable the reader to apprehend their meaning and unravel their innermost mysteries. Otherwise reading, without understanding, is of no abiding profit unto man.

{ 185 – Kitáb-i-Íqán; by Bahá’u’lláh; translated by Shoghi Effendi. 1931; original written in Persian. First written or published 1861; ( https://bahai-library.com/bahaullah_kitab_iqan#parttwo; 185 )
(https://bahai-library.com/bahaullah_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD&chapter=2; 185 )}